ÜZLETI INFORMÁCIÓSZERZÉS

Napjainkban az üzleti információszerzés komoly és tisztességes szaktudománnyá vált, amely tartalmilag és státusában más minőséget képvisel, mint az ipari kémkedés, így szükségessége, elfogadottsága főleg a gazdasági-pénzügyi-vállalkozói területen egyre nő.

Meghatározó jelentőségű, hogy az üzleti információszerzés kizárólag törvényes keretek között, legális eszközök és módszerek alkalmazásával történő adatszerzést, azok feldolgozását, elemzését, következtetések levonását, információ- és adatvédelmet, belső vállalati biztonságot is jelent, így az üzleti életben is komoly döntéshozatali eszközzé vált.

Hazánkban az üzleti titok védelméről szóló, 2018.évi LIV. számú törvény határozza meg, hogy mik és hogyan tartoznak az üzleti titkok körébe.

1/ Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó, titkos - egészben, vagy elemeinek összességeként nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető -, ennélfogva vagyoni értékkel bíró olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek a titokban tartása érdekében a titok jogosultja az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítja.

2/ Védett ismeret (know-how) az üzleti titoknak minősülő, azonosításra alkalmas módon rögzített, műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, megoldás, tapasztalat vagy ezek összeállítása.

Az üzleti hírszerzési tevékenység számos területet érint. Vállalkozásom egy adott gazdasági társaság vizsgálata tekintetében a saját, bizalmi és vezető beosztásokat betöltő személyek, külső helyről, akár a konkurenciától felvételre kerülő alkalmazottak felvétel előtti, preventív jellegű ellenőrzését, (környezettanulmány-életmódvizsgálat) felvétel utáni eseti, illetve folytatólagos, megbízó kívánsága szerinti időszakonként visszatérő ellenőrzését is végzi. 

Cégen belüli gazdasági-személyügyi összeférhetetlenségi szabályok betartásának diszkrét ellenőrzése. (Van-e alkalmazottjának mellékállása, másodállása, egyéb megbízási jogviszonya? Vajon alkalmazottja bel, illetve kültagja-e bt-nek? Tagja, ügyvezetője Kft-nek? Esetleg felügyelő bizottsági tag valahol? Más gazdasági társaságban rendelkezik-e meghatározó mértékű befolyást biztosító üzletrésszel?, ha igen, akkor miként tudja felhasználni az Önnél hozzáférhető információkat saját, vagy a konkurencia érvényesülése érdekében )

A már meglévő, vagy leendő céges üzleti partner vizsgálatának tekintetében, annak legegyszerűbb, cégbíróságon, önkormányzat illetékes részlegeinél, telephelyén, fióktelephelyén történő ellenőrzésétől a szakhatósági engedély meglétéhez kötött tevékenységek feltételeinek, valós tevékenységének, vállalkozással összefüggő nyílt kapcsolatainak, esetleges személyi összefonódásainak, egyéb érdekeltségeinek, tartozásainak és követeléseinek feltérképezését is elvégzem.

A teljes bonitásvizsgálathoz a fentieken túl vizsgálni szükséges a gazdasági társaság pénzügyi megbízhatóságát, tevékenységének jövedelmezőségét, bevételeit, piaci távlatait, tulajdonában lévő eszközök, ismerhető ingatlanok értékét, valamint körbetartozásainak mértékét.  (részletes céginformáció, vagyonkimutatások, éves mérlegek, beszámolók beszerzése, üzleti partnerek felderítése, azoktól információk megszerzése a vizsgált társaság kötelezettségeinek teljesítése, fizetési megbízhatósága, esetleges tartozásai, illetve szolgáltatásaik korrektsége tekintetében.)

Személyem és partnereim gazdasági társaságoknak, biztosítóknak, bankoknak, egyéni vállalkozóknak és a felsorolt vállalkozások jogi hátterét biztosító ügyvédeknek, ügyvédi irodáknak kínál speciális szakmai segítséget, akik tudják, hogy a magánnyomozói munka nem egy meghatározott keretek között zajló negatív tevékenység, hanem a döntéshozatali folyamat egyik pozitív eleme, és minél szorosabb a kapcsolat az információ – annak elemzése – és az ezekből kialakuló döntéshozatal között, annál hatékonyabb egy vállalkozás.

A munkáimban jogi szaktanácsadóként közreműködő feleségem ügyvédi szaktudása, támogatása, tapasztalata biztosítja számomra a biztos hátteret a magánnyomozói szakmai feladatok maradéktalan, sikeres kivitelezéséhez.