Adatvédelmi, adatkezelési és adatbiztonsági szabályzat

Az Európai Parlament és Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló – és 2018. május 25. napjától alkalmazandó – (EU) 2016/679 rendeletének (a továbbiakban: GDPR),

a GDPR által nem szabályozott körben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Info.tv), valamint

a személy és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII törvény rendelkezéseinek megfelelően

Haiszky Ernő Zoltán egyéni vállalkozó a vele kapcsolatba kerülő természetes személyek, jogi személyek képviseletében eljáró természetes személyek, személyes adatainak fokozott védelme, illetve e személyes adatok jogszerű, tisztességes és átlátható kezelése, valamint felhasználása módjának meghatározása céljából a változó jogszabályi környezethez alkalmazkodás adatvédelem iránti elkötelezettsége, ezzel együtt ügyfeleink és üzleti partnereink irányába fennálló bizalom fenntartása érdekében elkészítette Adatvédelmi, adatbiztonsági és adatkezelési szabályzatát, valamint az ahhoz tartozó nyilatkozatokat, nyilvántartásokat.

A Szabályzat célja, hogy biztosítsa a Vállalkozó, illetve a Vállalkozóval szerződéses jogviszonyban álló „harmadik fél” természetes vagy jogi személyek számára a személyes adatok megszerzése-kezelése tekintetében, hogy tevékenységük során teljes iránymutatással rendelkezzenek, az adatvédelemre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések, a természetes személy ügyfelek és egyéb természetes személyek személyes adatainak kezelése alkalmával a GDPR, az Info.tv, a 2005. évi CXXXIII. tv. a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló törvény, illetve a jelen Adatkezelési szabályzat rendelkezéseinek mindenek felett álló megtartása érdekében.

Az Adatvédelmi, adatbiztonsági és adatkezelési szabályzat a vállalkozó székhelyén előre egyeztetett időpontban, személyesen megtekinthető.

A Szabályzat 2018.05.25. napjától hatályos

2018.05.24.     Haiszky Ernő Zoltán magánnyomozó